Profesionelle mentorforløb

Et mentorforløb er et tilbud til borgere med behov for en udvidet indsats som led i en helhedsorienteret støtte på tværs af det sociale og arbejdsrettede.

Forløbet skal styrke borgerens personlige-og faglige udvikling og støtte den personlige forandring og udviklingsproces med særlig fokus på at fastholde borgeren i velmatchede virksomhedstilbud og eller skole-uddannelsesforløb mv.

Forløbet skal desuden støtte og hjælpe borgeren til øget selvbevidsthed og styrke de personlige-og faglige kompetencer, så han/hun kan blive integreret på arbejdsmarkedet på ordinære eller på særlige vilkår og bedste fald blive selvforsørgende.

Der kan være tale om borgere med diagnoser, bl.a.:

 • F.eks. ADHD, social angst og eller depressioner/personlighedsforstyrrelser
 • Afklaring af sygemeldte voksne med komplekse psykosociale udfordringer
 • Borgere under revalidering og uddannelser på et hvilket som helst niveau

 

Eksempler på problemstillinger:

 • Særlige personlige motivationssamtaler, f.eks. styrke et stabilt fremmøde i et arbejde-praktikforhold/skole uddannelsesforløb eller lign.
 • Afvikling af de svære samtaler omkring borgerens personlige hygiejne, påklædning m.v.
 • Træning af borgerens personlige kompetencer i forhold til social acceptabel adfærd på arbejdspladsen, herunder samtaleemner m.v.
 • Afdækning og støttende samtaler i forhold til arbejdsfastsættelse i nuværende arbejdsforhold/skole-og uddannelsesforhold m.v.
 • Afdækning og motivationssamtaler om ændring af personlige belastende forhold, bl.a. økonomi, parforhold barn/børn m.v.
 • Afdækning og støttende samtaler i forhold til at kunne ændre destruktive forhold/mønstre i forhold til sig selv og andre mennesker.

 

Samtalerne finder som udgangspunkt sted efter et forudgående møde, hvor det praktiske i mentor-coach- opgaven aftales nærmere. Og det er som udgangspunkt sagsbehandleren har taget stilling til om der er tale om et mentor- og eller et coachforløb.

Som udgangspunkt mødes jeg med borgeren minimum én gang ugentligt. Deltager i relevante møder mv. Udarbejdelse af skriftlige rapporter mv.

For at sikre min faglige og metodiske udvikling samt kompetencer til glæde for mine kunder, modtager jeg kontinuerlig individuel supervision og deltager jævnlig i faglig og metodisk professionel sparring i mit mentornetværk.

MG Consults erfaringer med udsatte borgere

MG Consult har rigtig gode erfaringer med udsatte borgere i alle alders-og målgrupper. Mange af borgerne har haft psykiatriske diagnoser eller er under udredning.

Der er opnået gode resultater med bl.a. borgere med social angst og eller depression, personlighedsforstyrrelser eller ADHD, der skal afklares i forhold til fleks eller pension, borgere som ikke aner hvad de skal eller kan med deres liv.

Borgere der skal fastholdes i arbejde eller uddannelse og enlige mødre den uddannelse og netværk. Her er der tale om en koordinerende indsat i forhold til forskellig involverede forvaltninger og fagpersoner.

Støtten tager altid udgangspunkt i borgerens personlige ressourcer, aktuelle ståsted, selvforståelse og foregår med respekt for den enkeltes integritet.

For at optimere den arbejdsmarkedsrettede støtte er arbejdet tilrettelagt med den enkelte både på det personlige og faglige plan ved at give:

 • Positive erfaringer af egne evner og færdigheder
 • Redskaber til at overkomme barrierer, forhindrer og pressede situationer
 • Mulighed for personlighedsudviklende initiationer og handlinger
 • Øvelse i udfordrende situationer
 • Et realistisk selvbillede
 • Støtte til bedre personlige relationer eller øget netværk

Hvordan:

 • Højere motivation i forhold til forbedring af livsvilkår
 • Faglig eller uddannelsesmæssig afklaring eller fastholdelse
 • Afprøvning af kompetencer og ressourcer på arbejdsmarkedet via praktik eller arbejdsprøvning
 • Igangsættelse af uddannelse eller opkvalificerende kurser med sigte på senere uddannelse
 • Helhedsudredning hvor det er nødvendigt

MÅLET ER AT DEN ENKELTE OPNÅR DEN STØRST MULIGE GRAD AF SELVFORVALTNING OG SELVFORSØRGELSE.

Under hele forløbet er sagsbehandler sikret løbende opdatering via månedlige rapporter over aktiviteter, status mv. og alt sammen med udgangspunkt i de mål der fra start er stillet i den enkelte kontrakt mv. Alle væsentlige ændringer eller beslutninger drøftes altid i samråd med sagsbehandler. Det er fundamentet for tillid og samarbejde partnerne imellem, ligesom den høje grad af skriftlighed giver sagsbehandleren et solidt redskab til brug for den samlede indsats overfor borgeren.

Marianne Glaffey

Har du et spørgsmål til det du lige har læst, skal du være velkommen til at kontakte mig på telefonen eller via kontaktformularen. 

Ringer du til mig, mens jeg har jeg klienter, møder du min telefonsvarer, og du kan du indtale en besked.